Chính Trị Luận - Aristotle, Nông Duy Trường
"Cái tổng thể luôn nhất thiết phải hiện hữu trước cá thể ... Nếu điều gì đã mất khả năng thực thi chức năng của nó, thì ta không nên nói nó là vật như cũ, mà phải nói là, bởi vì sự không chính xác của ngôn từ, chúng vẫn còn tên gọi giống nhau"