Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle - Saul Singer, Sean Pratt, Dan Senor
— feeling cool
"Mọi chuyên gia chỉ là chuyên gia trong những chuyện đã có tiền lệ, không có chuyên gia cho những điều chưa xảy đến. Để trở thành "chuyên gia" tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm."